top of page

Polityka BHP

Z

Celem nadrzędnym w Spółce Hydrotechnika Prace Specjalistyczne jest zapewnienie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy naszym pracownikom i podwykonawcom.


Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzonych prac, dlatego kierujemy się dwiema podstawowymi zasadami: 

  • nie ma takiego wypadku przy pracy, którego nie można by uniknąć,

  • każde zdarzenie potencjalnie niebezpiecznie musi być dla nas bodźcem do doskonalenia.
     

W celu sprostania powyższym zasadom spółka Hydrotechnika Prace Specjalistyczne doskonali działania BHP poprzez:

  • utrzymanie bezwypadkowej pracy ekip prac podwodnych i specjalistycznych

  • ciągłą poprawę warunków BHP w Spółce poprzez systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych dla zdrowia, i ich eliminowanie bądź minimalizowanie,

  • przestrzeganie przepisów prawa oraz wymagań dotyczących BHP prowadzonych prac,

  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do w pełni bezpiecznej pracy,

  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez pracowników, zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników lub ich przedstawicieli oraz innych stron zainteresowanych, jeżeli organizacja uzna to za zasadne.

Zarząd Hydrotechnika Prace Specjalistyczne bierze aktywny udział w dążeniu do osiągnięcia powyższych celów, które wraz z Załogą będzie konsekwentnie realizować. 

bottom of page